keskiviikko 25. helmikuuta 2009

Suomen oma Patriot Act

Eduskunta on hyväksynyt Lex Nokian sisällön äänin 96–66. Lakia vastaan äänesti koko oppositio sekä viisi kolmestatoista vihreästä kansanedustajasta. Vihreistä hallituksen mukana äänestivät mm. ministeri Tuija Brax ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki. Poissa oli 37 kansanedustajaa. Perustuslakivaliokunnan mukaan laki voidaan säätää normaalissa järjestyksessä (se ei siis vaadi Suomen perustuslain muutosta), koska "työnantaja ei ole viranomainen".

Lex Nokia antaa kaikille yhteisötilaajille (taloyhtiöt jotka hallinnoivat omaa viestintäverkkoaan, kirjastot, yliopistot, eduskunta jne.) oikeuden valvoa käyttäjiä. Laki ei koske pelkästään sähköpostia vaan kaikkea IP-pohjaista liikennettä (webbiselailu, Internet-puhelut jne.).

Poliisi voi suorittaa televalvontaa tuomioistuimen luvalla vain, jos on olemassa yksilöity, henkilöön kohdistuva, vakava rikosepäily ja epäiltyyn kohdistuvalla televalvonnalla voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Poliisin suorittama televalvonta ei voi olla jatkuvaa, ja oikeusturvaa varmistavat valvontaa koskevat kirjaamis- ja ilmoitusvelvoitteet.

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto tyrmäsi lakiehdotuksen 13 a § lausunnossaan, jonka tiivistelmä kuuluu kokonaisuudessaan:

Käsiteltävänä oleva ehdotus on erittäin ongelmallinen. Se ei täytä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden eikä perusoikeuksien rajoittamista koskevia vaatimuksia sääntelyn hyväksyttävyydestä, tarkkarajaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta sekä oikeusturvatakeista. Ehdotettu sääntely ei täytä oikeusjärjestyksen johdonmukaisuudelle asetettuja vaatimuksia ja säännösten suhdetta muuhun lainsäädäntöön ei ole toteutettu asianmukaisesti. Sääntelyn sijoituspaikka on väärä, jos tarkoituksena on lisätä työnantajan oikeuksia.

Ehdotettuja säännöksiä ei tulisi sisällyttää kevään aikana annettavaan esitykseen. Asia vaatii yksiselitteisen selvästi jatkovalmistelua, jossa tulisi noudattaa yleisiä lainvalmisteluperiaatteita.

Tässä yhteydessä ei voi olla kiinnittämättä huomiota tarpeeseen valtioneuvoston tasolla vakavasti miettiä, miten kolmas kanta, ts. valtio ja valtioneuvoston taso, ovat mukana kolmikantavalmistelussa vastaamassa siitä, että annettavat esitykset täyttävät laadukkaan lainvalmistelun vaatimukset, mitä sekä valtioneuvosto että eduskunta ovat toistuvasti korostaneet.

Tästä tämä alkaa, mutta tähän se ei lopu. Seuraavaksi lakia päivitetään sen osoittauduttua "riittämättömäksi" ja sen jälkeen viestintä- ja liikenneministeri Suvi Lindénin heitot työnantajan suorittämista ruumintarkastuksista eivät enää ole vitsi.

Ei kommentteja: